6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA
METNİ VE AÇIK RIZA ONAY FORMU
Miafon Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca “ŞİRKET” olarak ifade
edilecektir) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu
nedenle ŞİRKET ile ilişkili tüm şahıslara (ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil) ait her
türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca KVKK”
olarak ifade edilecektir)’na uygun olarak işlenerek ve muhafaza edilecektir. Bu sorumluluğumuzu
“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uygun sınırlar çerçevesinde
gerçekleştirmekteyiz.
Size daha iyi bir hizmet verilebilmesi, ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, çeşitli avantajların sağlanarak sunulması,
promosyon ve kampanya bildirimi, reklam ve tanıtımların yapılması, ŞİRKET tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerin hakkında beğenileriniz, müşteri memnuniyeti kullanım alışkanlıkları, ŞİRKET ile
ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ŞİRKET ticari ve stratejilerinin
belirlenerek uygulanması, ŞİRKET’in insan kaynakları faaliyetinin yürütülebilmesi ve bunun gibi her
türlü hizmetin sağlanabilmesi amacıyla 6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel verileriniz
işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla ve ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden faydalanabilmeniz için gereklilik halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel
kişilere KVKK’nda belirtilen şartlar uyarınca aktarılabilecektir.
ŞİRKET tarafından, kişisel verileriniz her türlü kanallar (şubeler, internet vb.) aracılığıyla yazılı, sözlü
ve/veya elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
Bu bilgilerin kaydedilmesiyle tarafınıza sunulacak hizmetlerin kusursuz olabilmesi, bildirimlerin
(telefon, SMS, e-posta vb.) zamanında ulaştırılabilmesi, sözleşmesel ve/veya kanuni anlamda
zorunlu bulunulan ölçüde ya da ihtiyaç durumunda bilgi sağlanması amaçlanmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin talepleri işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen
yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde
sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde, ŞİRKET tarafından, Kişisel
Verileri Koruma Kurumu’nun belirlenen tarifesindeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri
sahipleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;
1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6) 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
KKVK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği yöntemlerle ŞİRKET’e
iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu henüz herhangi bir yöntem belirlemediği için,
başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak ŞİRKET’e yapmanız gerekmektedir. Bu çerçevede
KVKK’nun 11. maddesi kapsamında ŞİRKET’e yapabileceğiniz yazılı başvuruyu iletebileceğiniz
yollar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KKVK’nun 11.
maddesi kapsamında kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi
bilgi@miafon.com.tr mail adresine veya imzalı bir nüshasını K.Bakkalköy Mah. Dudullu Cad.
Brandium Residence R2 Blok D:188 no:23-25B Ataşehir/İstanbul adresine bizzat iletebilir, noter
kanalıyla gönderebilir veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Tarafınızca paylaşmaya rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tamamen ve/veya kısmen
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, işlenmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine işbu onay formunu imzalayarak açık
rızanızla Miafon Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne izin verilmiş olacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, tarafınızca işbu onay formunu yüz yüze, elektronik
ortam (İnternet, e-posta gibi), yazılı veya benzeri her türlü yoldan birini kullanarak okuyup, anlayıp
ve imzalayarak aydınlatılmış ve açık rızanızla onay vermiş olacaksınız.
Ad Soyad / Tarih ve İmza